Pomáhame našim 1 500 partnerom spomedzi pestovateľov znižovať ich vplyv na životné prostredie pri pestovaní zemiakov. Dôsledne sledujeme ich aktivity a pomáhame im zodpovedným spôsobom optimalizovať proces výsadby, rastu a zberu zemiakov. Robíme to už viac ako 30 rokov.

Aby sme dokázali naplniť náš záväzok v súvislosti s trvalo udržateľným poľnohospodárstvom, spoločnosť McCain sa zameriava na 4 hlavné oblasti:

1- STAROSTLIVOSŤ O PESTOVATEĽOV PROSTREDNÍCTVOM DLHOTRVAJÚCICH PARTNERSTIEV

Až 80 % našich partnerov spomedzi pestovateľov s nami spolupracuje viac ako 10 rokov. Naši partneri v Európe majú rovnaké hodnoty ako my. Absolútne všetci dodržiavajú trvalo udržateľný certifikovaný proces pestovania zemiakov a každoročne u nich nezávislá tretia strana vykonáva audit. Certifikačné programy (VVA, Vegaplan, GlobalGAP®1) sa okrem iného týkajú dobrých poľnohospodárskych zásad v oblasti bezpečnosti potravín a ochrany životného prostredia. Úzko spolupracujeme s našimi dlhoročnými partnermi a ponúkame im odborné poznatky našich 30 agronómov, ktorí im pomáhajú optimalizovať výnosnosť a kvalitu úrody. Našim partnerom z radov pestovateľov takisto ponúkame niekoľkoročné obchodné zmluvy, vďaka čomu môžu vytvárať prognózy týkajúce sa ziskov a budúcich investícií.

2-STAROSTLIVOSŤ O VODU PROSTREDNÍCTVOM OBMEDZENÍ TÝKAJÚCICH SA ZAVLAŽOVANIA

Dnes sa zavlažuje (len) 25 % polí.

Naši pestovatelia v Európe používajú pri nedostatku zrážok v niektorých fázach pestovania postrekové zavlažovacie systémy. Tieto systémy im umožňujú zabezpečiť závlahu vtedy, kedy to rastliny najviac potrebujú. V celkovom meradle je zavlažovaná len štvrtina polí, na ktorých sa pestujú plodiny pre spoločnosť McCain, čo je v súlade s európskymi aj príslušnými vnútroštátnymi zákonmi. Dve zemiakové farmy v Poľsku majú vybudovaný mikrozavlažovací systém kropením, pri ktorom vodka pravidelne kvapká priamo ku koreňom rastliny. To zvyšuje efektívnosť využívania vody a takisto energie.

3- STAROSTLIVOSŤ O PÔDU ZNIŽOVANÍM MIERY POUŽÍVANIA PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN

V priebehu 10 rokov sa nám podarilo dosiahnuť zníženie miery používania pesticídov o 25 % a obmedzenie miery používania dusičnanov. Množstvo aktívnych látok z pesticídov používaných na plodinách pestovaných pre spoločnosť McCain Continental Europe sa znížilo za posledných 10 rokov (2006 – 2016) o 25 %, čo predstavuje 1 000 ton. V súvislosti s tým sme tiež dokončili štúdiu o pesticídoch s menším vplyvom na životné prostredie. Za veľmi podobné obdobie (2007 – 2016) sa nám podarilo v kontinentálnej Európe obmedziť mieru používania dusičnanov (druh hnojiva) o 8 % na obhospodarovaný hektár.

4- STAROSTLIVOSŤ O BUDÚCNOSŤ PROSTREDNÍCTVOM INOVÁCIÍ V OBLASTI TRVALO UDRŽATEĽNÉHO PESTOVANIA

Spoločnosť McCain experimentuje s trvalo udržateľnejšími metódami pestovania na 10 pilotných farmách v Európe.

Na vybraných belgických, holandských, poľských a francúzskych farmách sa snažíme nájsť nové spôsoby lepšieho pestovania a neustáleho posúvania smerom k trvalo udržateľnej budúcnosti. Naším cieľom je znížiť používanie prípravkov na ochranu rastlín (v porovnaní s priemerom v rokoch 2013 – 2015) na našich pilotných farmách o 20 %, chrániť tak pôdu a neohroziť pri tom kvalitu ani vysokú výnosnosť úrody. V tom istom čase 60 našich fariem implementovalo akčné plány na zachovanie biodiverzity, ktoré sme pripravili na základe našej analýzy a po kampani na zvýšenie povedomia.

Tu však nekončíme a do budúcnosti máme ešte väčšie plány. Do roku 2020 plánuje spoločnosť McCain znížiť množstvo vody používanej na zavlažovanie o 7 % na tonu dopestovaných zemiakov. Takisto chceme na všetkých farmách znížiť mieru používania pesticídov a dusičnanov o 10 % v porovnaní s priemernými údajmi z rokov 2013 – 2015. Chceme to dosiahnuť rýchlym zavedením využívania nových technológií, pestovaním odolnejších odrôd zemiakov a prostredníctvom ďalších alternatívnych riešení.